Artlib《世界艺术鉴赏库》

  • 发布时间:2020-02-11
  • |
  • 作者:暂无
  • |
  • 阅读次数:24

使用方法:用户名:we2020  密码:we2020

------------------------------------

Artlib《世界艺术鉴赏库》是一个满足互联网+时代全方位艺术鉴赏需求的产品,定位于为艺术教育提供资源、素材及方法的深度学习数据库。

 


点击访问